Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Slovníky  /  Slovník poistenia

Slovník poistenia

Koniec poistenia

Termín (dátum, čas), v ktorom poistenie zaniká. Pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Pri dlhodobých poisteniach sa buď dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy (napr. pri životnom poistení), alebo je daný zánikom poistnej zmluvy. Koniec poistenia je dôležitý z hľadiska vzniku a zániku práv poisteného na poistné plnenia a práv poisťovne na úhradu poistného.

Koniec poistnej doby

Termín, ktorým sa ukončí platnosť poistnej zmluvy. Používa sa pri poisteniach dohodnutých na určitú dobu (poistnú dobu). Koniec poistnej doby musí byť na takejto zmluve jednoznačne uvedený.

Krycí list

Písomné potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného (alebo podľa dohody s inou poisťovňou aj za jej poisteného) splní záväzok stanovený v krycom liste. Uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za poisteného alebo poškodeného. Krycí list nahrádza poskytnutie preddavku na poistné plnenie.

Likvidácia poistných udalostí

Pracovný proces zabezpečujúci poskytnutie konečného efektu z poistenia a to poskytnutie poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Proces obsahuje registráciu poistnej udalosti, vyznačenie a overenie poistného krytia, obhliadku poškodenej veci, korešpondenciu a šetrenie, výpočet poistného plnenia (poistnej náhrady) a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukaz poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti. V užšom zmysle slova ide len o práce spojené s vlastnou likvidáciou t.j. obhliadka a výpočet škody.

Likvidačná správa

Opis poistného krytia, právneho základu a výpočet poistného plnenia v konkrétnej poistnej udalosti.

Likvidita

Schopnosť podniku uhradiť všetky svoje záväzky v danom termíne. V poisťovnícte ide o schopnosť poisťovne uhradiť svoje záväzky všetkým veriteľom, najmä poisteným aj v budúcich obdobiach a to vo výške stanovenej dohodnutou poistnou zmluvou. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fondy a rezervný podnikový fond.

Lomené poistenie

Situácia, pri ktorej dochádza k poisteniu prepravovanej zásielky u dvoch poisťovní napr. pri dopravnej parite FOB prístav nalodenia alebo fco hranica. V prípade vzniku poistnej udalosti, ak nebol poškodený obal zásielky, ale len jej obsah, dochádza k problémom pri preukazovaní, na ktorom úseku ku škode došlo a teda ktorá poisťovňa má hradiť vzniknutú škodu. Pri prechode rizika v uvedených dopravných paritách (i ďalších) nedochádza ku kvalitatívnej prebierke tovaru, iba k vonkajšej obhliadke či obal nie je poškodený.

Majetková škoda

Poškodenie hmotných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve poisteného, alebo poškodeného. Predstavuje znemožnenie úplného, alebo čiastočného využívania majetku. Majetková škoda sa dá jednoznačne vyčísliť. Má charakter čiastočnej škody (poškodená vec sa dá opraviť), alebo totálnej škody (poškodená vec sa z technického hľadiska nedá opraviť, alebo jej oprava je nákladnejšia ako cena novej veci, alebo cena veci v čase jej poškodenia).

Majetkové poistenie

Všeobecné označenie pre poistenie vecí. V majetkovom poistení rozlišujeme najmä tieto hlavné druhy: poistenie budov, poistenie domácností, poistenie motorových vozidiel, poistenie dopravných prostriedkov, poistenie vecí proti rôznym rizikám, najmä živelným. Veci je možné poistiť napr. proti poškodeniu atmosferickými zrážkami, vodou z vodovodných zariadení, lomu strojov, rozbitiu skiel a podobne.

Miestna platnosť poistenia

Územie stanovené v poistnej zmluve, kde môže vzniknúť škoda, ktorá bude predmetom poistenia, a tým aj poistného plnenia. Škodu, ktorá vznikla mimo tohto územia, poistenie nekryje. Najčastejšie je územná platnosť, najmä v majetkových a zodpovednostných poisteniach, stanovená na územie štátu sídla poisťovne, ktorá uzavrela poistenie. Miestna platnosť môže byť určená aj na poistený dom, domácnosť a podobne.

Mimoriadne poistné

Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia.

Minimálna poistná suma

Minimálna suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení. Predstavuje minimálnu cenu konkrétneho rizika.

Náhodná udalosť

Udalosť, ktorá vznikne neočakávane. V poistení ide o udalosť neočakávanú, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený, alebo poškodený nemohol jej vzniku predísť.

Náhrada škody

Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného (morálneho) odškodnenia. Odškodnenie môže byt úplné alebo čiastočné a rozsah odškodnenia je obyčajne uvedený vo všeobecnosti v právnych predpisoch.

Následná škoda

Strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a podobne). V niektorých prípadoch môže byť predmetom poistnej náhrady, resp. aj poistenia.

Zaujala Vás kariéra v spoločnosti Capital?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo zavolajte na 0907 10 11 10
a my vám radi poskytneme viac informácií.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené