Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Slovníky  /  Slovník poistenia

Slovník poistenia

Formy poistenia

Vyjadrujú spôsob vzniku poistenia. Poistenie sa vykonáva v SR podľa zákona o poisťovníctve ako zmluvné poistenie, a to dobrovoľné a povinné a ako zákonné poistenie.

Garančná lehota

Ochranná lehota, počas ktorej poisťovňa nemusí poskytnúť poistné plnenie zo životného poistenia v prípade úmrtia v dôsledku ochorenia. Poisťovňa preveruje, či poistený o chorobe vedel, alebo mohol vedieť. Poistné plnenie sa poskytuje len vtedy, ak poistený v čase uzavretia poistnej zmluvy o svojej chorobe nevedel. Niekedy sa v odbornej literatúre označuje aj ako karenčná lehota.

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Zmluvné - dobrovoľné poistenie motorových vozidiel, pre prípad ich poškodenia alebo zničenia, najmä ich prevádzkou (dopravná nehoda). Obsahuje aj ďalšie riziká ako je živel, odcudzenie vozidla alebo jeho časti. Okrem toho je možné pripoistiť aj poškodenie alebo odcudzenie batožín, úraz prepravovaných osôb, prevádzkové škody a podobne. Havarijné poistenie dopravných prostriedkov pre prípad ich poškodenia alebo zničenia sa v zahraničí označuje ako kasko poistenie.

Havarijný komisár

Fyzická alebo právnická osoba (znalec), ktorá sa špecializuje na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli na zásielkach počas prepravy, na budovaných investičných celkoch a podobne.

Hlásenie škody

Oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy alebo zo zákonného poistenia. Treba ho realizovať písomnou formou a bez zbytočného odkladu, pričom poisťovňa musí mať možnosť preveriť všetky náležitosti poistnej udalosti a rozsah strát, ktoré spôsobila.

Hlavné poistenie

Poistná zmluva obsahujúca poistenie najdôležitejších rizík poistníka. Možno k nej dojednať dodatky po zvážení možného pripoistenia, prípadne uzatvoriť osobitné poistné zmluvy na ďalšie riziká, ktoré ohrozujú poistníka.

Hromadné (skupinové) poistenie

Poistenie skupín poistencov, ktoré sa obyčajne vykonáva zjednodušenou formou pomocou zoznamov, na základe rámcovej poistnej zmluvy. Neuzatvárajú sa poistné zmluvy s jednotlivými účastníkmi poistenia (poistencami), ale účastníci dostávajú poistné podmienky a zapisujú sa do zoznamov, ktoré sú súčasťou rámcovej zmluvy. Poistenie je uzavreté zaplatením poistného často v cene inej poskytovanej služby. Ide zvyčajne o poistenie zájazdov cestovných kancelárií, poistenie žiakov na školách a podobne.

Indexácia poistnej zmluvy

Je forma ochrany pred infláciou. Indexáciou sa zvyšujú poistné sumy hlavného poistenia a pripoistení. Indexácia je automatická. Vykonáva sa na základe súhlasu klienta pri podpise zmluvy, zväčša vo výročný deň. Uplatňuje sa iba pri poistných zmluvách s bežne plateným poistným počas celej doby platenia poistného okrem posledných troch rokov platenia poistného.

Inkaso

Úkon, ktorým sa uskutočňuje výber dlžnej sumy od dlžníka. V poisťovníctve sa týmto pojmom chápe inkaso poistného pri uzavretí poistnej zmluvy alebo výber dlžného poistného pri intervencii. Niekedy sa tak označujú aj celkové získané príjmy poisťovne.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Obvykle prináša vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov, ako v prípade kapitálového životného poistenia. Klient si väčšinou môže zvoliť z ponuky niekoľkých investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Zhodnotenie finančných prostredkov však nie je garantované a investičné riziko znáša v plnej miere klient. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií. Kvôli optimalizácii zhodnotenia prostriedkov sa odporúča dlhodobý čas poistenia.

Jednorázové poistné

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia. Môže ísť o krátkodobé (platné na čas kratší ako jeden rok) alebo dlhodobé poistenie, najmä životné alebo dôchodkové.

Kalkulované škody

Ide o netto poistné, teda časť poistného, ktorá je v kalkulácii určená na poistné plnenie (náhrady). Obsahuje aj výkyvovú prirážku pre vznik nadpriemerných škôd v budúcich obdobiach. Kalkulované škody sú nákladom poisťovne. Rozdiel medzi skutočne vyplatenými poistnými plneniami a kalkulovanými škodami sa zúčtuje so základným poistným rezervným fondom, alebo fondom rezerv poistného (v životných a dôchodkových poisteniach). Ak sú poistné plnenia nižšie, rozdielom sa uvedené fondy dotujú a ak sú vyššie, rozdiel sa z fondov čerpá.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Poistná čiastka môže byť pre obe riziká rovnaká alebo si klient môže zvoliť zvláštnu poistnú čiastku pre prípad smrti a zvlášť poistnú sumu pre prípad dožitia. Okrem toho ponúka garantované zhodnotenie finančných prostriedkov. Kvôli optimalizácii zhodnotenia prostriedkov sa odporúča dlhodobý čas poistenia.

Kasko

Zo španielčiny - trup (lode, lietadla a pod.). V poisťovníctve ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Používa sa tiež pojem "havarijné poistenie", napríklad havarijné poistenie motorových vozidiel, lodí a pod.

Kombinované poistenie

Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve. Obyčajne je jedno riziko základom poistenia a musí byt dojednané (napr. živelné v majetkových poisteniach, alebo úmrtie v životných a úrazových poisteniach). Kombinácia rizík môže byt pevná, ak nie je možnosť výberu alebo voľná, pri ktorej si poistený vyberá najvhodnejšie riziká podľa svojich potrieb. V praxi sa tieto poistenia označujú ako "združené", napr. združené poistenie domácnosti, združené poistenie mládeže a podobne.

Zaujala Vás kariéra v spoločnosti Capital?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo zavolajte na 0907 10 11 10
a my vám radi poskytneme viac informácií.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené