Nová kvalita finančných služieb
Úvod  /  Produkty  /  Slovníky  /  Slovník poistenia

Slovník poistenia

Akceptačný list

Dokument, ktorým sa potvrdzuje, že ten, kto ho vydal, vykoná operáciu označenú v akceptačnom liste a akceptuje podmienky tejto operácie. Poisťovňa akceptačným listom potvrdzuje, že akceptuje predbežné krytie poistného rizika pred uzatvorením poistnej zmluvy za stanovených podmienok. Môže ísť aj o akceptovanie poistného plnenia ako uznanie pohľadávky inej osoby.

Akvizícia

Z latinčiny, získavanie nových zákazníkov, predplatiteľov, inzerentov a podobne. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov.

Akvizitér

Získavateľ zákazníkov, predplatiteľov, objednávok a podobne. V poisťovníctve ide o získavateľa poistencov - uzatváranie poistných zmlúv. Viď heslá "maklér", "dôverník", "obchodný zástupca".

Asistencia

Pomoc (starostlivosť) poskytovaná poisťovňou (alebo inými organizáciami) osobám poisteným v zahraničných poisťovniach, na základe dohôd medzi týmito poisťovňami. Dohody určujú rozsah poskytovanej pomoci, ktorý je partnerská poisťovňa ochotná uhradiť. Rozsah pomoci je závislý od dojednaných poistných podmienok. Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu a organizačnú pomoc smerujúcu k uľahčeniu situácie napríklad zahraničnému turistovi po nepredvídanej náhodnej - poistnej udalosti.

Bežné poistné

Stanovené poistné na dohodnuté poistné obdobie, ktorým je obyčajne kalendárny rok. Bežné poistné a jeho platenie je dôležitým bodom poistnej zmluvy. Je možné dojednať ročné, polročné, štvrťročné, alebo mesačné poistné obdobia podľa zvyklostí a podmienok jednotlivých poisťovní. Poistné na obdobie kratšie ako jeden rok stanovuje sa u dlhodobých poistení z ročného poistného delením počtom poistných období v roku. Prvé poistné a poistné u krátkodobých poistení sa platí obyčajne pridojednaní poistnej zmluvy.

Bezškodový priebeh

Vývoj poistenia, v ktorom sa v sledovanom období nevyskytli poistné udalosti, alebo počet a rozsah poistných udalostí je výrazne menší, ako je celkový priemer v danom poistení alebo riziku. Priaznivý škodový priebeh vedie poisťovne k tomu, že poistníkov s takýmto škodovým priebehom zvýhodňujú formou bonifikácie. Pri celkovom priaznivom škodovom priebehu v istom type poistenia môže poisťovňa aj znížiť poistné.

Brutto poistné

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne. Brutto poistné sa môže rozdeliť na poistné obdobia ako bežné poistné.

Dlžné poistné

Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne. V zásade platí, že ak ďalšie poistné nebolo zaplatené do šiestich mesiacov od termínu jeho splatnosti alebo prvé poistné do troch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, poistenie zaniká pre neplnenie a poisťovňa má nárok na pomernú časť poistného za uvedený čas (čas, za ktorý poskytovala poistnú ochranu).

Doba platnosti poistenia

Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byt uvedený v poistnej zmluve, pokiaľ nejde o dlhodobé poistenie uzavreté na dobu neurčitú, kde sa uvádza len počiatok poistenia. Doba platnosti poistenia môže byt daná aj zákonom a to v zodpovednostnom poistení, napr. počas výkonu určenej činnosti, vlastníctva motorového vozidla a podobne.

Doba platnosti poistnej zmluvy

Doba, na ktorú bola uzavretá poistná zmluva. Môže sa rozdeliť na poistné obdobia, na ktoré sa stanoví poistné, a v ktorých ho treba poisťovni aj uhradiť.

Doplnkové poistenie

Dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia. Slúži na rozšírenie poistného krytia čo do rizika, poistnej sumy alebo miestnej platnosti poistenia.

Dôverník

Externý pracovník podniku vykonávajúci dopredu dohodnutú poisťovaciu činnosť, za ktorú dostáva dohodnutú odmenu. V poisťovníctve ide o činnosť dojednávania poistení (nábor) a ich správu (inkaso poistného, zrážky poistenia zo mzdy, informačná činnosť a podobne), likvidácie poistných udalostí a oceňovania telesných poškodení lekármi. Odmeny sú pevné alebo pohyblivé, podľa dosiahnutého výkonu (napr. produkčné odmeny - provízie) a sú súčasťou mzdových nákladov poisťovne.

Dožitie

Dožitie do stanoveného alebo dohodnutého veku. V poisťovníctve ide o dožitie sa konca poistenia alebo dohodnutej doby v poistnej zmluve. Môže ísť o predčasné dožitie alebo opakované dožitie. V prípade predčasného dožitia ide o úmrtie. Opakované dožitie predstavuje vlastne opakované dožitie sa termínu, v ktorom sa má vyplatiť poistné plnenie z titulu najmä dôchodkového poistenia.

Fixné poistné

Poistné, ktoré sa počas celej poistnej doby nemení. Pri uzavretí poistnej zmluvy sa na jednotlivé poistné obdobia stanoví bežné poistné, ktoré je nemenné počas celej poistnej doby. Zmena poistného sa môže realizovať len na základe vzájomnej dohody medzi poisťovateľom a poistníkom.

Fond rezerv poistného

Účelový poistný fond (matematické rezervy) určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení (rezervotvorných poistení). Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení (poistných náhrad) v danom roku a kalkulovanými škodami v rezervotvorných poisteniach a z ďalších zdrojov. Časť tohto fondu je možné použiť na podnikateľskú činnosť poisťovní.

Zaujala Vás kariéra v spoločnosti Capital?

Dohodnite si s nami stretnutie alebo zavolajte na 0907 10 11 10
a my vám radi poskytneme viac informácií.


Copyright © 2013 Capitalfp.sk. Všetky práva vyhradené